Skip to main content

Regulamin i Polityka Prywatności

REGULAMIN

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady i warunki sprzedaży towarów w sklepie internetowym ,,ARA Sól Wulkaniczna” działającym pod adresem: www.solwulkaniczna.com („Sklep Internetowy”).
 2. Właścicielem Sklepu Internetowego jest: Waycommerce Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Zabawa, nr 28/LU1 30-653 Kraków zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000575674, REGON: 362475406, NIP: 6762493122, kapitał zakładowy: 5.000,00 zł, opłacony w całości, („Sprzedawca”).
 3. Do korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym przeglądania Towarów dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego oraz składania zamówień, niezbędny jest kompatybilny z usługą sprzęt oraz łącze internetowe. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niezgodność urządzeń wykorzystywanych przez Klienta z interfejsem Sklepu Internetowego.     
 4. Klientami Sklepu Internetowego mogą być osoby fizyczne posiadające co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, posiadające zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych.
 5. Przed złożeniem zamówienia w Sklepie Internetowym, Klient powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
 6. Sprzedawca jest właścicielem marki ,,ARA Sól Wulkaniczna”. Sprzedawca jest właścicielem lub licencjobiorcą opisów i zdjęć zamieszczonych na stronie Sklepu Internetowego. Zabronione jest korzystanie z marki, opisów lub zdjęć bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.
 1. DEFINICJE
 1. Klient– każda osoba, która korzysta ze Sklepu Internetowego.
 2. Koszyk– element Sklepu Internetowego, w którym Klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: zamawiane towary, adres dostawy, sposób dostawy, forma płatności oraz inne dane, których udostępnienie jest konieczne w związku z realizacją zamówienia.
 3. Sklep Internetowy– platforma informatyczna zarządzana przez Sprzedawcę, działająca pod adresem: ,,www.solwulkaniczna.com” umożliwiająca Klientom składanie zamówień na Towary.
 4. Towary – produkty, na które można złożyć zamówienie w Sklepie Internetowym. Właściwości poszczególnych Towarów są uwidocznione na stronie Sklepu Internetowego podczas składania przez Klienta zamówienia.

III. ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

 1. Informacje o Towarach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Informacje o Towarach podane na stronie Sklepu Internetowego stanowią zaproszenie do składania ofert przez Klientów.
 2. Składając zamówienie w Sklepie Internetowym, Klient składa Sprzedawcy ofertę zawarcia umowy sprzedaży (kupna) wybranego Towaru. Zawarcie umowy sprzedaży wymaga złożenia zamówienia przez Klienta i jego opłacanie, a następnie potwierdzenia Klientowi przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę, po weryfikacji przez Sprzedawcę dostępności Towarów w magazynie.
 3. Klient może złożyć zamówienie w Sklepie Internetowym poprzez dokonanie wyboru Towarów zaprezentowanych na stronie Sklepu Internetowego i dodanie ich do Koszyka.
 4. Po dodaniu Towarów do Koszyka oraz podaniu danych niezbędnych do realizacji zamówienia, Klient potwierdza złożenie zamówienia po przez dokonanie płatności przy pomocy udostępnionego przez Sprzedawcę narzędzia do płatności ”.
 5. Ceny Towarów dostępnych w Sklepie Internetowym w momencie złożenia przez Klienta zamówienia są wiążące dla Klienta i Sprzedawcy. Ceny Towarów dostępnych w Sklepie Internetowym podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (są cenami brutto).
 6. Cena Towaru podana na stronie Sklepu Internetowego nie obejmuje kosztu przesyłki Towaru do Klienta.
 7. Podczas składania zamówienia Sprzedawca prezentuje klientowi  ofertę dostawy Towaru, która zawiera informację o kosztach przesyłki, formach dostawy i firmach świadczących usługę.
 8. Do ceny Towaru doliczany jest koszt przesyłki, o którym mowa w ust 7 
 9. W zamówieniu Klient może wskazać dodatkowo dane wymagane do wystawienia faktury VAT.
 10. Klient składający zamówienie w Sklepie Internetowym może skorzystać z  form płatności, których lista jest udostępniania w momencie składania zamówienia,
 11. Warunkiem skutecznego złożenia zamówienia przez Klienta jest jego opłacenie, a skorzystanie z  płatności „za pobraniem” nie jest możliwe
 1. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
 1. Sprzedawca potwierdza Klientowi przyjęcie zamówienia do realizacji na podany przez Klienta podczas składania zamówienia adres e-mail, w terminie do 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.
 2. W przypadku gdy realizacja złożonego przez Klienta zamówienia nie jest możliwa z powodu braku dostępności Towaru w magazynie, Sprzedawca informuje o tym fakcie Klienta w terminie do 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia, wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail. W przypadku braku dostępności części Towarów objętych zamówieniem Klient podejmuje decyzję, czy zamówienie ma zostać zrealizowane częściowo, czy w całości anulowane.
 3. Zamówienie może nie zostać przyjęte do realizacji (odmowa realizacji zamówienia), w przypadku zamieszczenia przez Klienta w formularzu zamówienia niepełnych lub nieprawidłowych danych lub w przypadku gdy formularz zamówienia zostanie wypełniony nieprawidłowo, np. klient wybierze sposób dostawy lub płatności niezgodny z wybranym krajem dostawy. Przed odmową realizacji zamówienia Sprzedawca podejmie próbę kontaktu z Klientem w celu poprawy błędów lub ustalenia danych w zakresie umożliwiającym zrealizowanie zamówienia.
 4. Klient może zmienić lub anulować zamówienie za pośrednictwem adresu e-mail: solwulkaniczna@gmail.com, do momentu wysłania przez Sprzedawcę zamówionych Towarów.
 5. W przypadku anulowania zamówienia w sytuacji wskazanej w ust. 2, ust. 3 lub ust. 4 powyżej, Sprzedawca zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub jej część w przypadku realizacji zamówienia w części) w ciągu 7 dni roboczych od dnia anulowania zamówienia.
 6. Towary zamówione w Sklepie Internetowym są dostarczane na wskazany przez Klienta w czasie składania zamówienia adres dostawy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub do wskazanego przez Klienta automatu paczkowego.
 7. Wysyłka skutecznie złożone przez Klienta zamówienia następuje niezwłocznie,  nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od jego złożenia. Sprzedawca nie ponosi jednak odpowiedzialności za niedotrzymanie tego terminu w przypadku działania siły wyższej.  
 8. Dostawa obywa się na zasadach określonych przez operatora pocztowego lub inna firmę kurierską wskazaną przez Klienta jako dostawcę towaru..  
 1. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
 1. Klient będący konsumentem może bez podania jakiejkolwiek przyczyny odstąpić od umowy w terminie 14 dni od objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Klient może złożyć oświadczenie korzystając z wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy w trybie wskazanym w ust. 1 powyżej, Klient powinien zwrócić Towar do Sklepu Internetowego na następujący adres: Waycommerce Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Zabawa, nr 28/ LU1  30-653 Kraków , nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru do Sklepu Internetowego.
 3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w wypadkach określonych w art. 38 wskazanej w ust. 1 powyżej ustawy, w szczególności w odniesieniu do umów której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, co oznacza, że nie dopuszczalny jest zwrot otwartych opakowań zawierających sól. 
 4. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy w trybie wskazanym w ust. 1 powyżej, Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 
 8. Przepisy dotyczące konsumenta zawarte w niniejszym punkcie V stosuje się również do osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, zawierającej ze Sprzedawcą umowę związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy umowa sprzedaży nie ma dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 1. REKLAMACJE
 1. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia Klientowi Towaru bez wad, zgodnego z umową.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar sprzedany Klientowi jest niezgodny z umową. Sprzedawca nie udziela gwarancji na Towary.
 3. Reklamacje związane z niezgodnością Towaru z umową mogą zostać złożone np. w formie pisemnej na adres Sprzedawcy: Waycommerce Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Zabawa, nr 28/LU1 30-653 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: solwulkaniczna@gmail.com.
 4. Sprzedawca rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji złożonej przez Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji.
 5. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W szczególności Klient może skierować wniosek o wszczęcie postępowania mediacyjnego do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej lub zwrócić się do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu. Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń niezbędna jest zgoda obu stron.
 6. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pomocy w rozstrzygnięciu sporu ze Sprzedawcą oraz uzyskania bezpłatnej porady lub informacji prawnej od powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Stowarzyszenia Konsumentów Polskich, Federacji Konsumentów.
 7. Klient będący konsumentem, dokonujący zakupu Towarów, jest także uprawniony do skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania sporów i dochodzenia roszczeń w postaci platformy interaktywnej ODR (Online Dispute Resolution), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany Rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE.

VII. DANE OSOBOWE

 1. Sprzedawca jest administratorem zbioru danych osobowych przekazywanych przez Klientów Sklepu Internetowego w związku z realizacją zamówień.
 2. Dane osobowe przekazywane przez Klienta wykorzystywane są przez Sprzedawcę zgodnie z Polityką Prywatności stanowiącą Załącznik nr 2 do Regulaminu.
 3. Klientowi przysługuje prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania ich usunięcia.
 4. Klient może również wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w szerszym zakresie niż wskazany powyżej.

VIII. DANE KONTAKTOWE

 1. Sprzedawca będzie kontaktował się z Klientami za pośrednictwem podanego przez Klienta adresu poczty elektronicznej e-mail, numeru telefonu lub przy zastosowaniu formy pisemnej.
 2. Klient może się skontaktować ze Sprzedawcą w następujący sposób:
  a) za pośrednictwem  poczty elektronicznej e-mail: solwulkaniczna@gmail.com.;
  b) za pośrednictwem  poczty pod adresem: Waycommerce Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Zabawa, nr 28/LU1 30-653 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: solwulkaniczna@gmail.com.
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Sprzedawcy przysługują prawa autorskie lub odpowiednia licencja do zdjęć oraz treści zawartych na stronie Sklepu Internetowego. Kopiowanie i rozpowszechnianie ich bez zgody Sprzedawcy jest zabronione.
 2. Nazwy Towarów zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego mogą być chronione na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej.
 3. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, m.in. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 4. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem a Sprzedawcą rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 5. Sprzedawca nie stosuje kodeksu dobrych praktyk w rozumieniu ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

Sprzedawca podejmuje działania w celu weryfikacji opinii o Towarach zamieszczanych na stronie Sklepu Internetowego. Sprzedawca umożliwia zamieszczanie opinii o Towarach wyłącznie osobom, które dokonały zakupu Towaru przez Sklep Internetowy

POLITYKA PRYWATNOŚCI – załącznik numer 1

Serwis ,,www.solwulkaniczna.com” jest obsługiwany przez Waycommerce Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Zabawa, nr 28/LU1 30-653 Kraków zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000575674, REGON: 362475406, NIP: 6762493122, kapitał zakładowy: 5.000,00 zł

Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkownika oraz zasady przechowywania i dostępu do informacji na Urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora.

W przypadku jakichkolwiek pytań, uwag oraz wniosków dotyczących niniejszej polityki prywatności i plików Cookies, prosimy o skontaktowanie się z Administratorem.

 • 1.

Definicje

 1. Administrator– oznacza Waycommerce Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Zabawa, nr 28/LU1 30-653 Kraków zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000575674, REGON: 362475406, NIP: 6762493122, kapitał zakładowy: 5.000,00 zł, która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w Urządzeniach Użytkownika.
 2. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na Urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
 3. Serwis – oznacza stronę internetową, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie: www.solwulkaniczna.com
 4. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
 5. Regulamin – oznacza regulamin Serwisu  www.solwulkaniczna.com
 6. Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną.
 • 2.

Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

 1. Administrator jest administratorem zbioru danych osobowych przekazywanych przez  Użytkowników w związku z rejestracją w Serwisie.
 2. Polityka prywatności znajduje zastosowanie, jeżeli korzystasz z Serwisu, czyli: dokonujesz rejestracji konta, kupujesz produkty Administrator, kontaktujesz się z nami np. za pośrednictwem poczty elektronicznej, w mediach społecznościowych, za pomocą chatu, formularza kontaktowego w Serwisie lub otrzymujesz od nas wiadomości drogą elektroniczną.
 3. Administrator przetwarza następujące dane  osobowe Użytkowników:
  a) przy dokonywaniu zamówienia towarów na Serwisie: imię, nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy, adres do wysyłki, numer telefonu, informacje o zamówieniach i zakupach, numer rachunku bankowego; b) przy rejestracji konta: imię, nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy, adres do wysyłki, numer telefonu, informacje o zamówieniach i zakupach, wybrane hasło; c) przy korzystaniu z formularza kontaktowego w Serwisie, chatu w Serwisie oraz korespondencji elektronicznej: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail.
 4. Administrator wykorzystuje dane osobowe w celu udostępnienia Użytkownikom usług, realizacji zamówień, obsługi zwrotów i reklamacji, przetwarzania danych dla celów rachunkowych i podatkowych oraz kontaktowania z Użytkownikami, w tym wysyłki poczty elektronicznej w związku z realizacją umowy lub przed jej zawarciem. Podstawą do przetwarzania danych jest przetwarzanie niezbędne dla realizacji umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w pewnych przypadkach podstawą prawną może być także szczególny przepis prawa, który pozwala Administrator przetwarzać dane, w celu wykonania prawnego obowiązku – np. przepisy rachunkowe i podatkowe (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 5. Administrator wykorzystuje dane osobowe w celu kontaktowania się z Użytkownikami, na przykład pocztą elektroniczną, a także odpowiadając na posty w mediach społecznościowych, odpowiadając na wiadomości w funkcji chat w Serwisie, które zostały skierowane do Administratora, w celu lepszego wykonywania usług, informowania o zmianach oraz udzielania wyjaśnień i informacji, jak również w celu uzyskania opinii o zakupionym produkcie. Podstawą do przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 6. Administrator wysyła do Użytkowników informacje handlowe i marketingowe w postaci newslettera na podany przez  Użytkownika  adres poczty elektronicznej tylko wtedy, gdy Użytkownik wyraził na to zgodę. Podstawą do przetwarzania danych jest zgoda  Użytkownika (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).  Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania newslettera  w każdym czasie. Wycofanie zgody możliwe jest np. poprzez wysłanie do Administrator wiadomości mailowej na adres: solwulkaniczna@gmail.com Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 7. Administrator wymaga podania przez Użytkownika tych danych osobowych, które są niezbędne dla realizacji umowy – wykonania usług lub realizacji zamówienia. W przypadku, gdy informacje te nie zostaną podane przez Użytkownika, Administrator nie będzie mógł zrealizować usług lub zamówień. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, np. podatkowe, Administrator może wymagać podania także innych niezbędnych danych. Poza powyższymi przypadkami, podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne.
 8. Administrator powierza dane osobowe do przetwarzania dostawcom usług, którzy realizują określone obowiązki i funkcje w imieniu Administratora. Administrator udostępnia dane dostawcom usług mającym na celu: wsparcie strony internetowej, udostępnienie usługi chat na stronie internetowej Serwisu, obsługę internetowych kanałów medialnych i mediów społecznościowych, realizację płatności związanych z zamówieniami, realizację usług związanych z przechowywaniem danych, realizację usług kurierskich, realizację usług księgowych oraz realizację usług prawnych na rzecz Administratora. Administrator powierza dostawcom usług wymienionym powyżej wyłącznie takie dane, które są niezbędne dla prawidłowego wykonania usług na rzecz lub w imieniu Administratora. W  przypadku przekazywania danych, Administrator zapewnia, aby dostawca usług przetwarzał dane z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa, a także nie wykorzystywał danych do celów innych niż realizacja usług na rzecz administrator.
 9. Administrator nie przekazuje danych osobowych innym podmiotom niż dostawcy usług opisani w ust. powyżej, za wyjątkiem przypadków, gdy jest to konieczne w związku z przepisami prawa lub decyzją organów władzy, a także w przypadku konieczności ustalenia, wykonywania lub obrony praw Administrator.
 10. Administrator nie przekazuje danych osobowych poza obszar Unii Europejskiej.
 11. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników wyłącznie przez taki okres, jaki jest konieczny dla należytego wykonywania umów z Użytkownikami,  tj. świadczenia usług, a także obsługi zamówień oraz procesu reklamacyjnego, dochodzenia roszczeń w związku z wykonaniem umowy, a także przez okres jaki wynika z obowiązków nałożonych na ADMINISTRATOR przepisami prawa (np. w zakresie wykonania obowiązków podatkowych i rachunkowych, zgodnie z właściwymi przepisami przez okres 5 lat), wyłącznie w niezbędnym zakresie. W celach marketingowych dane są przechowywane przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Użytkownika sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
 12. Administrator zapewnia stosowanie należytych technicznych i organizacyjnych zabezpieczeń danych osobowych, w celu  zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa przetwarzanym danym osobowym.
 13. Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym zwrócenia się o udzielenie informacji o swoich danych lub przekazania kopii tych danych, przetwarzanych przez Administrator.
 14. Użytkownikom przysługuje prawo do poprawiania danych osobowych, w przypadku gdy dane te są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe.
 15. Użytkownikom przysługuje prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przez Administrator. Sprzeciw „marketingowy” – Użytkownik ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację – Użytkownik ma także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest Administrator niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Należy wtedy wskazać szczególną sytuację, która uzasadnia zaprzestanie przez Administrator przetwarzania objętego sprzeciwem. Administrator przestanie przetwarzać  dane Użytkownika w tych celach, chyba że wykaże, że podstawy przetwarzania przez Administrator danych są nadrzędne wobec praw Użytkownika lub też że dane są Administrator niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 16. Użytkownikom przysługuje prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych przez Administratora.
 17. Użytkownikom przysługuje prawo do żądania usunięcia danych osobowych.
 18. Użytkownikom przysługuje prawo do żądania przeniesienia danych osobowych do Użytkownika lub wskazanej osoby trzeciej.
 19. Użytkownikom przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych: Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Polska, strona internetowa:  http://www.uodo.gov.pl/
 20. W sprawach nieuregulowanych Polityką Prywatności zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).
 • 3.

Pliki Cookies

 1. Dane gromadzone przy użyciu plików Cookies mogą być zbierane przez Administratora wyłącznie w celu zapewnienia określonych funkcjonalności na rzecz Użytkownika.
 2. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki Cookies  pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis do indywidualnych potrzeb każdego Użytkownika. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniach oraz przypisaną wartość.
 3. Administrator zbiera informacje przy pomocy plików Cookies, zapisywanych na Urządzeniach Użytkowników, przeznaczonych do korzystania ze stron internetowych.
 4. Administrator zbiera informacje przy pomocy plików Cookies w następujących celach:
  a) w celu dostosowania usług świadczonych w ramach Serwisu do indywidualnych preferencji i potrzeb Użytkowników oraz optymalizacji korzystania z Serwisu; b) w celu opracowywania ogólnych i anonimowych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z Serwisu, za pośrednictwem narzędzi analitycznych, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu, co umożliwia ulepszanie struktury i zawartości Serwisu; c) w celach reklamowych, dla potrzeb dostarczania odwiedzającym dopasowanych reklam i kampanii marketingowych.
 5. Administrator zbiera informacje przy pomocy następujących kategorii plików Cookies:
  a) pliki tymczasowe, które pozostają na Urządzeniu Użytkownika zazwyczaj do momentu zamknięcia przeglądarki internetowej. Po zamknięciu przeglądarki pliki zostają wykasowane. Takie pliki Cookies wykorzystywane są przez Administratora między innymi do zapamiętywania danych Użytkownika.
  b) pliki stałe, które pozostają na Urządzeniu Użytkownika przez określony czas albo do momentu ich usunięcia przez Użytkownika. Po zamknięciu przeglądarki pliki nie są kasowane.
 6. Administrator stosuje również oprogramowanie firm trzecich do analizy zachowań użytkowników Strony (w szczególności Google Analytics). Skrypty dostarczane przez dostawców oprogramowania mogą używać pliki Cookies do identyfikacji osób odwiedzających Stronę oraz przesyłać na ich serwery informacje na temat numeru IP odwiedzającego, jego przeglądarki internetowej, jego systemu operacyjnego oraz przeglądanych podstron i plików. Zbierane w ten sposób dane wykorzystywane są jedynie w celach statystycznych.
 7. Administrator korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. („Google”). Google Analytics używa plików Cookies, w celu umożliwienia przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy korzystają ze Strony. Informacje generowane przez Cookies na temat korzystania ze Strony przez Klienta (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania ze Strony przez Klienta, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP Klienta z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Klient może zrezygnować z Cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji Strony może okazać się niemożliwe. Korzystając z niniejszej Strony Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.
 8. Administrator korzysta z funkcji remarketingu Google Analytics w połączeniu z funkcjami Google AdWords.  Ta funkcja umożliwia powiązanie docelowych grup reklamowych sporządzonych przez Remarketing Google Analytics z funkcjami Google AdWords w celu tworzenia list remarketingowych na podstawie informacji o preferencjach, zachowaniu, sposobie korzystania, zainteresowaniach, danych demograficznych Użytkowników. W wyniku stworzonych list remarketingowych Google dociera z odpowiednio dopasowanym przekazem reklamowym do osób, które odwiedziły już Stronę. W wyniku zbierania danych Użytkowników i tworzenia list remarketingowych dostawcy zewnętrzni, w tym Google, używają plików Cookies lub identyfikatorów Urządzeń do wyświetlania reklam Administratora w sieci Internet na podstawie poprzednich wizyt Użytkownika. Można na stałe zrezygnować z remarketingu wyłączając spersonalizowane reklamy na indywidualnym koncie Google.
 9. Administrator korzysta z Google AdWords. Ta funkcja umożliwia Administratorowi śledzenie konwersji, w wyniku czego Administrator może rozpoznać, że Użytkownik kliknął w reklamę Administratora i został przekierowany na Stronę. Po kliknięciu na reklamę wyświetlaną przez Google zostaje zapisany na Urządzeniu Uzytkownika plik Cookie do śledzenia konwersji. Pliki Cookies stosowane do tej funkcji tracą ważność po 30 dniach i nie są wykorzystywane po tym okresie do identyfikacji Użytkowników. Informacje zebrane za pomocą plików Cookies konwersji służą do generowania statystyk konwersji dla klientów AdWords. Administrator otrzymuje wyłącznie informację o  łącznej liczbie Użytkowników, którzy kliknęli na ich reklamę i zostali przekierowani na Stronę, nie otrzymują żadnych informacji umożliwiających identyfikację Użytkowników. Jeśli Użytkownik nie chce brać udziału w śledzeniu, może z niego zrezygnować, wyłączając plik Cookie śledzenia konwersji Google za pomocą przeglądarki internetowej w sekcji Preferencje użytkownika.
 10. Więcej informacji o Cookies Google, a także o poszczególnych funkcjach np. Google AdWords, Google Analitycs, można znaleźć w Polityce prywatności Google: https://www.google.de/policies/privacy/.
 11. Korzystanie z Serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej dotyczących plików Cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Urządzeniu Użytkownika.
 12. Użytkownik może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików Cookies. Użytkownik może zablokować lub ograniczyć umieszczanie plików Cookies w Urządzeniu, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje dotyczące zmiany ustawień plików Cookies dostępne są  w ustawieniach używanej przez Użytkownika przeglądarki internetowej.
 13. Wyłączenie lub ograniczenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików Cookies nie uniemożliwia Użytkownikom korzystania z Serwisu, jednak może mieć wpływ na niektóre funkcjonalności dostępne w  Portalu.
 14. Powyższe informacje będą przetwarzane w celach technicznych związanych z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania Serwisu oraz celach statystycznych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda Użytkownika lub prawnie uzasadniony interes Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Załącznik numer 2 wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy

…………………………………………………. Imię i nazwisko

 ………………………………………………….. Adres: 

…………………………………………………… Tel kontaktowy.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

Oświadczam, że zgodnie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta zwracam zakupiony towar w postaci: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Towar otrzymałem dnia: …………………………… 

Numer konta na który proszę dokonać zwrotu mojego świadczenie ………………………………………………………………………………………….. 

Oświadczam, że zwracany towar jest w stanie niezmienionym.